Disclaimer

De medewerkers van CMO hebben zorgvuldigheid betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het CMO wordt daarvan graag op de hoogte gebracht, maar aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie verzonden met of in e-mailberichten vanuit het EU-Forum is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Elk gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. CMO staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Rechten
De auteurs hebben getracht alle bronnen te vermelden en rechthebbenden van illustratiemateriaal te achterhalen. De fotografen hebben gefotografeerde personen ingelicht over aard en doel van het onderwijsproject. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat hun rechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot het CMO.


Privacyverklaring
Voor het meedoen aan sommige onderdelen van deze site is de registratie van uw naam en/of telefoonnummer en/of e-mailadres noodzakelijk. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

(c) cmo - 2010