ja_mageia

Doelstellingen
De leerlingen worden wereldburgers en daartoe weten en kunnen ze het volgende:
De leerlingen weten:
 • dat welvaart op de wereld ongelijk verdeeld is;
 • dat de VN zich inzetten de armoede te bestrijden;
De leerlingen kunnen:
 • hun eigen rol onder de loep te nemen en
 • zich inzetten voor een eerlijker verdeling.
________
De leerlingen weten:
 • dat angst voor het vreemde en het onbekende kan leiden tot wij-zij tegenstellingen, zelfs tot discriminatie en racisme;
 • dat de VN proberen het samenleven van verschillende culturen te bevorderen;
De leerlingen kunnen:
 • met verschillen tussen mensen omgaan en
 • met anderen samenwerken en samenleven.
________
De leerlingen weten:
 • dat natuur en milieu onder grote druk staan. Denk bijvoorbeeld aan ontbossing, oprukkende woestijnen en smeltende poolkappen;
 • dat we daar met zijn allen verantwoordelijkheid voor dragen;
 • dat de VN zich inzetten om te voorkomen dat de aantasting van natuur en milieu wordt afgewenteld op komende generaties;
De leerlingen kunnen:
 • rekening houden in hun gedrag met mensen elders op de wereld en met de mensen die na ons de wereld bevolken.
________
De leerlingen weten:
 • dat elk mens basisrechten heeft, kinderen en volwassenen, en dat die mensenrechten in verdragen zijn vastgelegd;
 • dat de VN in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben opgesteld;
 • dat elk land dat lid is van de VN zich aan die Verklaring moet houden;
De leerlingen kunnen:
 • zich inzetten voor mensenrechten als die ergens in het gedrang komen.
________
De leerlingen weten:
dat vrede en veiligheid voortdurend moeten worden ‘bevochten’ en
 • dat de VN daar hun reden van bestaan aan ontlenen;
De leerlingen kunnen:
 • herkennen wat vrede betekent in de eigen omgeving;
 • conflicten op een vreedzame manier oplossen;
 • uitleggen wat de rol is van ons eigen land in het oplossen van gewapende conflicten en het handhaven van vrede en veiligheid.
________
De leerlingen kennen uit de geschiedenis van de Verenigde Naties de historisch meest belangrijke momenten en de hoofdrolspelers.