ja_mageia

Introductie

eén wereldIn de VN-Arena voor economie kijken we vanuit economisch perspectief naar onderwerpen die alle op een of andere manier met globalisering te maken hebben:

  • internationale arbeidsverhoudingen en rechten van arbeiders,
  • de wereldwijde verdeling van armoede en rijkdom,
  • de overstap van reguliere productie naar biologisch verantwoorde productie,
  • pogingen om de economische situatie te verbeteren -op kleine schaal (via microkredieten) of grote schaal (via aanleg van vliegvelden ter stimulering van het toerisme)-
  • en niet onbelangrijk: de bestrijding van corruptie.
Onnodig om te zeggen dat de Verenigde Naties via programma's en eigen instellingen proberen om processen van globalisering voor alle volkeren rechtvaardig te laten verlopen.

Economie is géén VN-kunde. De onderwerpen die in de basis- en groepsopdrachten aan bod komen zijn ontleend aan de kerndoelen voor het vak en uit de algemene leerdoelen.

Er zijn geen aparte kerndoelen meer voor de vakken economie, geschiedenis en aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. De vakken worden doorgaans nog wel gescheiden gegeven, maar de kerndoelen zijn geïntegreerd in de leergebied 'mens en maatschappij'.

Van toepassing zijn in de VN-Arena de kerndoelen:

36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

39. De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.

46. De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.