ja_mageia

Bron: overleggen

Overleggen tot 'sint juttemis'. (bron: website FNV)

Nederland kent een zogenaamde overlegeconomie, ook wel bekend als het poldermodel. Dit is een heel stelsel van overleg tussen werknemers, werkgevers en overheid. Het kan daarbij gaan om politieke zaken, zoals wetgeving, maar ook om zaken van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld het CAO-overleg.

De vakbeweging en de werkgevers, de sociale partners, zitten in een heleboel overlegorganen.

Stichting van de Arbeid
Hierin overleggen de vakcentrales (zoals FNV en CNV) en de werkgeversorganisaties.

stichting van de arbeid

Ze komen elkaar in ieder geval tegen bij het 'Voor- en Najaarsoverleg'. Daarin overleggen ze over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid. Hierbij is ook vaak de regering vertegenwoordigd. Soms leiden deze overleggen tot een Centraal Akkoord. Een dergelijk akkoord is een richtlijn voor de per bedrijfstak door vakbonden en werkgevers af te sluiten CAO. De afspraken zijn op zich niet bindend voor de CAO-onderhandelaars, maar als richtlijn hebben ze vaak wel veel invloed.

Sociaal Economische Raad
serDe Sociaal Economische Raad (SER) is het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het gebied van sociaal-economisch beleid. De raad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de vakcentrales, werkgevers, middenstand, boeren en tuinders en door de regering benoemde onafhankelijke deskundigen, de Kroonleden.

De regering kan bij belangrijke sociaal-economische vraagstukken advies aan de SER vragen. Maar de SER kan ook ongevraagd adviseren. De regering is niet wettelijk verplicht de adviezen over te nemen.

ser

Raad voor Werk en Inkomen
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en gemeenten. De raad adviseert aan en overlegt met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over werk en inkomen.

Kamers van Koophandel
kvkDe Kamers van Koophandel hebben als doel de bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening in hun gebied. Voorbeelden van werkzaamheden zijn het uitvoeren van wetten, het geven van voorlichting, het stimuleren van de regionale economie en het adviseren van gemeenten en provincies. Kamers van Koophandel werken regionaal.

Elke Kamer van Koophandel wordt bestuurd door een algemeen bestuur. Eenderde van het aantal bestuurszetels wordt benoemd door de werknemersorganisaties. De andere zetels door (regionale) werkgeversorganisaties. Het algemeen bestuur vormt op die manier een afspiegeling van het regionale bedrijfsleven.