ja_mageia

Bron: 1) bestuur

Goed bestuur

Om armoede terug te dringen in een land is goed bestuur nodig. Verschillende VN-instellingen houden zich met ‘goed bestuur’ bezig: UNDP (Ontwikkelingsprogramma VN), IMF (Internationaal Monetair Fonds), Wereldbank, UNDEP (Democratiseringsfonds VN) en UNPAN (Publieke Administratie Netwerk VN). De (ontwikkelings)landen krijgen ondersteuning bij het bevorderen van een onafhankelijke rechterlijke macht, eerlijke wet- en regelgeving en de bestrijding van corruptie.

eitiCorruptie
In ontwikkelingslanden met veel grondstoffen ligt corruptie vaak op de loer. Inkomsten uit bijvoorbeeld oliewinning en mijnbouw komen dan in verkeerde handen terecht in plaats van dat ze besteed worden aan ontwikkelingsactiviteiten. De VN staan daarom achter EITI (Extractive Industries Transparency Initiative – Initiatief tot Transparantie voor Grondstofwinnende Industrieën), een initiatief dat bedrijven en overheden verplicht de geldstromen rond olie- en gaswinning en mijnbouw openbaar te maken.

Als bedrijven geld betalen aan overheden, moeten ze dat openbaar maken. Overheden moeten dat ook. Op die manier is het voor iedereen duidelijk hoeveel geld de staat binnenkrijgt en wordt de kans kleiner dat er ergens geld aan de strijkstok blijft hangen. EITI levert zo een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van corruptie. 

Gelijkheid van man en vrouw
gelijkheid mvEen bestuur kan alleen democratisch genoemd worden wanneer het ook rekening houdt met vrouwen. Het principe van gelijkheid tussen man en vrouw ligt vast in elke internationale wetgevende tekst over de rechten van de mens. Toch hebben vrouwen meer te lijden onder armoede en discriminatie in het onderwijs, op de werkvloer of in sociale relaties. Dat is een slechte zaak voor de ontwikkeling en voor de democratie.

Voorbeelden en resultaten
De afgelopen jaren is de aandacht voor goed bestuur toegenomen. Dit heeft op meer plekken geleid tot resultaten.

  • Zo zijn in Colombia regionale en gemeentelijke bijeenkomsten georganiseerd. Door deze bijeenkomsten is corruptie beter bespreekbaar en makkelijker op te sporen. De media in Colombia besteden meer aandacht  aan corruptie.
  • In Rwanda zorgt de Nationale Rekenkamer sinds 2004 voor de presentatie van rapporten van de overheidsfinanciën. Accountants kunnen onderzoek doen naar de prestaties van de regering.
  • In Ethiopië heeft een hervorming van de belastingen ervoor gezorgd dat de regering ruim 50 procent meer belastingopbrengsten opgehaald heeft.

goed  bestuurWat wil Nederland bereiken?
Nederland helpt landen met het bevorderen van goed bestuur. Dit gebeurt door de corruptie te bestrijden en door een onafhankelijke rechterlijke macht en eerlijke wet- en regelgeving te bevorderen.

Ook helpt de Nederlandse regering bij de hervorming van het openbaar bestuur. Dit kan betekenen dat Nederland helpt bij de organisatie van en het toezicht op verkiezingen, of kijkt naar het functioneren van het parlement, de betrokkenheid van burgers bij de politiek en de naleving van mensenrechten.
Zie ook: http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Goed_bestuur/Handboek_Goed_Bestuur

1 2 3
5 6 7
4 8