ja_mageia

Wat doen de VN?

Arme landen moeten zoveel schulden aflossen dat ze zich niet kunnen ontwikkelen tot een min of meer welvarend land. Dat wil zeggen een land waar de mensen genoeg te eten en veilig water hebben. Waar alle kinderen naar school kunnen gaan en waar de gezondheidszorg goed geregeld is.
Landen met enorme schulden kunnen zich niet ontwikkelen. Ze zijn niet in staat de millenniumdoelen te halen.

Ook is het eisen van terugbetaling door arme landen niet in overeenstemming met de mensenrechten.  

Artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:  
Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

Millenniumdoel 8
Doel 8In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp
Bij dit doel staat beschreven wat de rijke landen moeten doen om de millenniumdoelen te kunnen halen. Zoals de arme landen nog meer helpen.
En het geld dat ze de arme landen ooit hebben geleend (om bijvoorbeeld huizen te bouwen) niet meer terug te vragen. Omdat de meeste arme landen die schulden toch nooit kunnen terugbetalen.
Bovendien moeten rijke landen afspreken dat ze eerlijk met de arme landen handelen. Dus een goede prijs betalen voor producten die arme landen aan hen verkopen. En niet te veel geld vragen voor producten die zij weer aan de armere landen verkopen.

Wereldbank en IMF
Wereldbank

De Wereldbank is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Ze verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als voornaamste doel het bestrijden van armoede.
De financiële steun van de Wereldbank wordt gebruikt voor veel verschillende zaken, van structurele hervormingen van de gezondheid- en onderwijssector van een land, tot milieu- en infrastructuurprojecten zoals dammen, wegen en nationale parken.
Daarbij stelt de Wereldbank stringente eisen aan haar cliënten: zogenaamde structurele aanpassingen worden vereist, waaronder anticorruptiemaatregelen en verregaande privatisering van overheidsdiensten.

Het IMF
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is een organisatie voor monetaire zaken. Ze werd samen met de Wereldbank in 1944 opgericht in het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, en werd in december 1945 voor het eerst officieel in werking gesteld door 29 nationale regeringen. Anno 2008 heeft het IMF 185 lidstaten. Ze heeft 107 miljard dollar in leningen uitstaan aan 87 landen.

Het IMF is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties.
De belangrijkste doelstellingen van het IMF zijn: het bevorderen van wisselkoersstabiliteit en een vrij internationaal betalingsverkeer, het voorzien in de behoefte aan internationale liquiditeiten en het verlenen van financiële steun aan leden die problemen hebben met hun betalingsbalans.