Dalai Lama - voor de docent: info

 
Tibet is deel van China en de Chinese regering maakt er in alle opzichten de dienst uit. Tibet heeft een eigen regering, maar die werkt in ballingschap in Dharamsala, een stad in India. Daar werkt en woont ook de Dalai Lama, geestelijk leider van het Tibetaanse volk en tot 2011 ook regeringsleider in ballingschap van Tibet.

Hoe is die situatie ontstaan? En wat moet er gebeuren, voordat de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap bereid zijn terug te keren naar Tibet? Dat zoeken de leerlingen in deze les uit.

Plan van aanpak
Eerst laat u de leerlingen de video zien in Bron: Wie is de Dalai Lama?. Daar trekt u een paar minuten voor uit. 

Daarna laat u de leerlingen in tweetallen de andere bronnen doornemen. Daarbij schrijven ze de antwoorden op de vragen in Opdracht op. Geef ze daar 30 minuten de tijd voor. Na die tijd vraagt u enkele leerlingen om de antwoorden op de vragen in Opdracht voor te lezen.

De rest van de tijd gebruikt u om samen met de leerlingen een petitie op te stellen, gericht aan de Chinese ambassadeur in Nederland. Hierin vraagt u aan de Chinese regering om Tibet zijn autonomie terug te geven en toe te staan dat de Tibetanen weer leven zoals ze tot 1950 gewend waren, dus met hun eigen cultuur en levensbeschouwing.Een petitie kunt u eventueel plaatsen op https://petities.nl/petitions/new?locale=nl.

Uitwerking
Waarom is de Dalai Lama in 1959 uit Tibet vertrokken, samen met tienduizenden van zijn onderdanen?
Hij is destijds gevlucht omdat hij anders door de Chinese autoriteiten zou worden gearresteerd en gevangengezet, wegens het aanzetten tot een opstand tegen het Chinese bestuur van Tibet.

Waarom is hij er nog steeds niet teruggekeerd?
Na de opstand in 1959 duurt de Chinese bezetting voort waarbij allerlei maatregelen genomen werden om van Tibet nog meer een deel van China te maken.

Wat moet er eerst met en in Tibet gebeuren voordat hij wil teruggaan naar Tibet? Of zijn opvolger, als die er komt?
De Dalai Lama wil pas teruggaan naar Tibet als het weer een gebied is geworden waar de burgers in vrijheid kunnen leven en hun mensenrechten worden gerespecteerd. Ook moet in Tibet het milieu worden beschermd en zo nodig hersteld worden. Bovendien mogen nergens meer in Tibet militairen en wapens aanwezig zijn. Met ‘Tibet’ bedoelt de Dalai Lama het hele grondgebied van het land tot aan de Chinese inval in 1950. Hij wil geen totale onafhankelijkheid voor Tibet, maar wel een aanzienlijke mate van autonomie binnen het staatsbestel van China. Hoe dat in de praktijk moet worden gebracht, daar moet over worden onderhandeld.

Kerndoelen
47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 

verwante lessen

Login Form