Veilig leven met water - voor de docent: info

 
Met deze les laat u de leerlingen ontdekken wat voor verdedigingssystemen de natuur opbouwt en in stand houdt die laaggelegen land tegen overstromingen uit zee beschermen. De les laat ook zien hoe mensen zulke systemen bouwen en onderhouden om laaggelegen gebieden tegen overstromingen uit zee te beschermen. Van die kunstmatige systemen komen er twee typen aan bod die in Nederland te vinden zijn. Van de natuurlijke systemen wordt in de les een type beschreven dat in Nederland te vinden is en een ander type dat voornamelijk in landen in de tropen of subtropen te vinden is. Dat zijn de mangrovebossen.

We laten mangrovebossen aan bod komen om aan te tonen dat deze natuurlijke systemen door ontwikkeling van commerciële projecten worden verzwakt en daarmee hun beschermende functie verliezen. Dit proces is aan de gang in vrijwel alle mangrovegebieden in de wereld.

Voor deze les trekt u 1 uur uit. Laat voor u aan de les begint een SchoolTV-video aan de klas zien over de Watersnoodramp in 1953.


Tip:
Zoek voor u aan de les begint een landkaart op van Nederland, zoals die er uitziet als er nergens in ons land dijken en dammen waren aangelegd. Houden de leerlingen droge voeten in de gemeente waar uw school staat, of niet?

Ga daarna met de leerlingen aan de slag.

U deelt de klas in groepen van vier in.

Van iedere groep:

  • Lezen twee leerlingen de twee bronnen ‘Natuur’ en kiezen daar een van de verdedigingssystemen die in de bron worden beschreven, uit, en
  • Lezen de twee andere leerlingen de twee bronnen ‘Kust’ en kiezen daar een van de verdedigingssystemen die in de bron worden beschreven.

Beide tweetallen van elke groep zoeken op internet een duidelijke afbeelding uit van het verdedigingssysteem of maken er zelf een tekening van.
Beide tweetallen van elke groep leggen in een opstel van hooguit een ½ A4-je uit hoe het verdedigingssysteem werkt.
Beide tweetallen van elke groep geven vervolgens een tip waar het verdedigingssysteem te bezichtigen is.
Beide tweetallen voegen hun opstelletjes en kijktips samen tot een artikel.

Als iedereen klaar is, leest en beoordeelt u de artikelen.


De opdracht past bij:

  • kerndoel 48 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

 

verwante lessen

Login Form