Vrouwenrechten en religies - voor de docent: beoordeling


De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als ze:

  • een globaal beeld hebben verkregen van de positie van de vrouw en van de man in elk van de vijf wereldgodsdiensten;
  • hebben nagedacht over de vraag hoe de leer van die godsdiensten kan worden toegesneden op notie van gelijke behandeling van vrouwen en mannen, zoals verwoord in de Mensenrechtenverklaring en het Vrouwenrechtenverdrag van de Verenigde Naties, hun standpunt hierover kenbaar hebben gemaakt;
  • in het klassengesprek hebben laten zien dat ze met respect met elkaar om zijn gegaan en dat ze respect hebben getoond voor elkaars standpunten.

 

verwante lessen

Login Form