Het toekomstige klimaat in Nederland - voor de docent: info

 
Op 9 oktober 2023 heeft het KNMI vier klimaatscenario's gepresenteerd. De vier nieuwe scenario's schetsen hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit kan zien. Dat zou groot nieuws hebben moeten zijn, ware het niet dat dit nieuws ondersneeuwde door de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober, twee dagen eerder.  

Met behulp van klimaatmodellen zijn de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen door mensen op het toekomstige klimaat in Nederland berekend. De KNMI’23-klimaatscenario’s bestaan uit vier paden die een mogelijk toekomstig klimaat in Nederland rond 2050, 2100 en 2150 beschrijven. De scenario’s zijn gebaseerd op de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen (en daarmee de wereldwijde opwarming) en de mate van neerslagverandering in Nederland. De vier scenario’s geven als het ware de hoekpunten waarbinnen het Nederlandse klimaat in de toekomst waarschijnlijk zal veranderen. Zo weten we hoe door klimaatverandering het Nederlandse weer zal veranderen.

uitwerking scenarios

Van Aalst: “Door de nieuwe klimaatscenario’s weten we welke veranderingen we kunnen verwachten, zodat we ons kunnen aanpassen aan een warmer klimaat met meer extremen en een hogere zeespiegel. Ook geven we aan welke gevolgen we nog kunnen voorkomen door de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Onze keuzes van vandaag bepalen de risico's waar huidige en toekomstige generaties mee te maken krijgen.”

Plan van aanpak
U heeft twee lesuren voor de opdracht. Verdeel de klas in tweetallen. In de eerste les zijn er voor de opdracht zes bronnen en vier hebben één of meer video's. In de tweede les schrijven de leerlingen een artikel voor een krant (of schoolkrant?) of voor hun dagboek. Daarbij moeten ze minimaal twee natuur'rampen' (bijvoorbeeld hitte én droogte of overstromingen én extreem weer (zoals een storm)) die tegelijk plaatsvinden beschrijven. In hun artikel moeten ze ingaan op de vraag waardoor deze rampen hebben plaatsgevonden en op de vraag hoe toekomstige rampen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Bespreek enkele artikelen met de hele klas.

Kerndoelen
39. De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.

 

 

verwante lessen

Login Form