Ontbossing - voor de docent: info


Op allerlei plaatsen in de wereld verdwijnen er bossen, vaak door menselijk handelen. Mensen kappen bewust bossen of plegen roofbouw op bossen om te voorzien in hun dagelijkse behoeften en uit commerciële oogmerken.

Voor veel mensen is dat reden voor zorg. Die wijzen erop dat bossen niet gemist kunnen worden, omdat ze landschappen beschermen tegen erosie, een grote soortenrijkdom hebben, een belangrijke rol spelen in de lokale waterhuishouding en ze bovendien in belangrijke mate bepalen hoe warm of koud het op aarde is. Volgens hen is het van groot belang, voor alle mensen wereldwijd, dat bossen behouden blijven.

Deze les biedt leerlingen de gelegenheid om na te gaan hoe dit belang te verenigen is met de motieven die mensen hebben om bossen te kappen of er roofbouw op te plegen.

Plan van aanpak:
Voor deze les trekt u één uur uit. Eerst lezen de leerlingen de bron ‘Wat doen de  VN?’. Trek er vijf minuten voor uit.

Daarna laat u de leerlingen een gids schrijven voor het kopen van producten van of met hout dat op duurzame wijze is verkregen. Trek er de resterende tijd van de les voor uit.

Het is de bedoeling dat de leerlingen zeven groepen vormen. Elke groep kiest een van de bronnen in de les uit, om aan de hand hiervan een hoofdstuk in de gids te schrijven. Bij dat hoofdstuk zoeken ze op internet naar afbeeldingen die hierbij passen.

Indien ze dat nodig vinden, kunnen ze op internet extra informatie zoeken over het onderwerp van hun hoofdstuk.

Uiteraard moet elke bron aan bod komen.

Tip:
Als leerlingen de gids in digitale vorm maken, kunnen ze er ook links naar films over het onderwerp van hun hoofdstuk in opnemen.

Eindtermen voor HAVO:
Subdomein C2: Samenhangen en verschillen op aarde
7. De kandidaat kan met betrekking tot samenhangen en verschillen op aarde:
7a. Natuurlijke verschijnselen aan het aardoppervlak en in de atmosfeer beschrijven, herkennen en verklaren, rekening houdend met verschillende tijd- en ruimteschalen.
Het betreft:
7a 2. De betekenis van exogene krachten aan het aardoppervlak voor de vorming van het aardoppervlak.
7a 4. Het externe systeem aarde (lithosfeer, atmosfeer, hydrosfeer en de betekenis voor klimaatsystemen; inclusief luchtcirculatie en zeestromen)
7b. de betekenis van de landschapszones op aarde en de veranderingen hierin beschrijven, analyseren en aan elkaar relateren.
7b 2. Veranderingen in landschapszones door menselijke activiteiten.

Eindtermen voor VWO:
Domein C: Aarde
Subdomein C1: De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit
5. De kandidaat kan met betrekking tot de aarde als natuurlijk systeem: 5a. de aarde als een uniek natuurlijk systeem beschrijven en deze kennis toepassen bij het analyseren van veranderingen aan het aardoppervlak op verschillende tijd- en ruimtetijdschalen;
5b. de kenmerken van landschapszones op aarde en de veranderingen hierin beschrijven, analyseren en aan elkaar relateren;
5c. de natuurlijke en landschappelijke kenmerken van een nader aan te wijzen fysisch-geografische macroregio in onderlinge samenhang en in relatie tot de samenlevingen in de betreffende macroregio analyseren

 

verwante lessen

Login Form