Botsende mensenrechten - bron: sgp-vrouwenstandpunt

 
In 1917 kregen vrouwen het passief kiesrecht. De SGP werd opgericht in 1918, onder meer vanwege het debat rond het vrouwenkiesrecht van dat moment. De SGP wees het passief vrouwenkiesrecht toen af en bleef dat tot 2013 doen (waarom daarna niet meer, lees je in 'Bron: Identiteitsverklaring'). Toen in 1919 het actief vrouwenkiesrecht werd ingevoerd, wees de SGP ook dat af. Het duurde tot 1989 voor de SGP met het actief vrouwenkiesrecht instemde.

sgp

Ze beriep zich bij deze afwijzingen op de bijbel. De SGP ziet de verhouding tussen man en vrouw als onderdeel van een onveranderlijke scheppingsorde. Ze baseert dit standpunt op bijbelteksten, waarin staat dat mannen en vrouwen een eigen “roeping en plaats” hebben. Daarbij is “de man het hoofd van de vrouw”. Zitting nemen in politieke organen “zou in strijdt zijn met de roeping van de vrouw”.

Een folder die de SGP een uitgaf, zegt: “Als het gaat om de plaats van de vrouw in de politiek, geeft de Bijbel ons een duidelijk uitgangspunt. Man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. De man is het hoofd aan wie de vrouw is onderworpen. Onderdrukking door de man is even on-Bijbels als emancipatie. Het is de overtuiging van de SGP dat volgens de bijbel het regeerambt voorbehouden is aan de man.' De SGP verwijst specifiek naar I Korinthiërs 14:34: 'Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen; want het is haar niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn.’

Naar aanleiding van een onderzoek naar het gelijkheidsdenken zeiden enkele SGP-ers: “Een goede democratie valt of staat bij de acceptatie van minderheden. Als christen ervaar ik dat de ruimte mijn levensvisie te benoemen minder wordt: er is mijn inziens steeds minder begrip. Dat zie ik als een droeve ontwikkeling.”

En: “Benauwend om te zien dat er in ons land meer en meer een overheersende, seculiere (= niet-godsdienstige) meningsvorming ontstaat, die weinig tot geen ruimte laat voor minderheidsstandpunten die het gelijkheidsdenken aan zouden tasten.”'

Volgens juristen van de SGP moest het Europees Hof van de Rechten van de Mens kiezen voor een benadering waarbij het éne mensenrecht niet zwaarder gewogen wordt dan het andere. Volgens de juristen staat de forse inbreuk op de godsdienstvrijheid en de verenigingsvrijheid van de SGP en haar leden niet in verhouding tot het voordeel op het terrein van gelijke behandeling.

Uitspraak Hoge Raad verworpen
De SGP wendde zich met deze kwestie tot de Hoge Raad om in beroep te gaan tegen een eerdere uitspraak in 2003 (zie 'Bron: Clara Wichmann') dat de partij onrechtmatig vrouwelijke leden passief kiesrecht had onthouden en daarmee moest ophouden. Over hoe de raad hierover oordeelde, lees je op SGP mag vrouwen niet uitsluiten van passief kiesrecht.

Tegen deze uitspraak ging de SGP in beroep bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Dat was de laatste mogelijkheid om in beroep te gaan. Het hof deed in 2012 uitspraak die de uitspraak van de Hoge Raad bevestigde. De SGP kon voortaan niet anders meer doen dan ook vrouwelijke partijleden verkiesbaar te stellen. Lees hierover het bericht op SGP verliest vrouwenzaak bij Europees Hof.

 

verwante lessen

Login Form